• head_banner_01

Habarlar

Elektrik togunyň kesilmegi sebäpli Hytaýyň dokma bahalary 30-40% ýokarlanyp biler

Hytaýda öndürilen dokma önümleriniň we egin-eşikleriň bahasy, Jiangsu, Zhejiang we Guangdong welaýatlarynyň senagat welaýatlarynda meýilleşdirilen ýapylmalar sebäpli ýakyn hepdelerde 30-40 göterim ýokarlanar.Bu işiň ýapylmagy, hökümetiň uglerod zyňyndylaryny azaltmak we Awstraliýadan kömür ýetmezçiligi sebäpli elektrik energiýasynyň ýetmezçiligi bilen baglanyşyklydyr.

“Täze hökümetiň düzgünlerine görä, Hytaýdaky zawodlar hepdede 3 günden köp işläp bilmeýär.Olaryň käbiri hepdede bary-ýogy 1 ýa-da 2 gün açmaga rugsat berilýär, sebäbi galan günlerde tutuş senagat şäheri (elektrik togy) elektrik togy kesiler.Netijede, ýakyn hepdelerde bahalaryň 30-40 göterim ýokarlanmagyna garaşylýar ”-diýdi.
Meýilleşdirilen ýapylmalar 40-60 göterim bolup, 2021-nji ýylyň 4-nji fewralynda Pekinde geçiriljek gyşky Olimpiýa oýunlarynyň öňüsyrasynda Hytaýyň hökümeti zyňyndylaryň öňüni almak meselesine çynlakaý çemeleşýändigi sebäpli 2021-nji ýylyň dekabryna çenli dowam etmegi ähtimal.Hytaý welaýatlarynyň ýarysynyň diýen ýaly Merkezi hökümet tarapyndan kesgitlenen energiýa sarp ediş maksatlaryny sypdyrandygyny bellemek gerek.Bu sebitler indi 2021-nji ýyldaky ýyllyk maksadyna ýetmek üçin energiýa üpjünçiligini azaltmak ýaly çäreleri görýärler.
Meýilleşdirilen elektrik togunyň kesilmeginiň başga bir sebäbi, dünýäde ykdysady çökgünligi görýän COVID-19 öçürilen gulplamalar aýrylandan soň islegiň artmagy sebäpli dünýäde gaty berk üpjünçilikdir.Şeýle-de bolsa, başga bir çeşme Fibre2Fashion-a beren habaryna görä, Hytaý meselesinde “bu ýurt bilen gatnaşyklarynyň dartgynlaşmagy sebäpli Awstraliýadan kömür ýetmezçilik edýär”.
Hytaý, dünýädäki dokma we egin-eşik ýaly birnäçe önümi esasy üpjün ediji.Şeýlelik bilen, dowam edýän elektrik krizisi şol önümleriň ýetmezçiligine, global üpjünçilik zynjyrlarynyň kesilmegine getirer.
Içerki frontda, Hytaýyň jemi içerki önüminiň ösüş depgini 2021-nji ýylyň ikinji ýarymynda 6 göterim töweregi peselip, birinji ýarymda 12 göterimden gowrak ýokarlanandan soň peselip biler.

Fibre2Fashion täzelikler stolundan (RKS)


Iş wagty: Noýabr-24-2021