• head_banner_01

Professional aýna polotensasy ýok

Professional aýna polotensasy ýok

Gysga düşündiriş:

Material: Mikrofiber (80% poliester + 20% poliamid)
Agramy: Talabyňyz ýaly
Reňk: ak / gülgüne / açyk ýaşyl / açyk gök / ýöriteleşdirilen reňk
Aýratynlygy: SÖICGI-GURY, Çaga subutnamasy, Durnukly, Mikroblara garşy, Gipoallergen
Önümiň ulanylyşy:
Gury gap-gaçlar, penjireleri / aýnalary / äýnekleri arassalamak, holodilnik ýa-da beýleki enjamlary süpürmek
Meseleler üns bermelidir:
Washuwuň, guradyň we guranyňyzdan soň şemalladylýan ýerde goýuň.
Arza bermegiň usuly:
Hapa ulanmazdan ozal göni süpüriň ýa-da suw bilen çyglaň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

beýany

Material: Mikrofiber
Garyşyk: 80% poliester + 20% poliamid
Agramy: Talabyňyz ýaly
Reňk: ak / gülgüne / açyk ýaşyl / açyk gök / ýöriteleşdirilen reňk
Ölçegi: Müşderileriň köpüsi üçin 40 * 40 sm garşylanýar, islegiňiz ýaly öndürip bileris.
Serhet / gyrasy: Saýlamak üçin köp stil, gulplanan, gyrasy we ş.m.
Aýratynlygy: SÖICGI-GURY, Çaga subutnamasy, Gipoallergen, Durnukly, Mikroblara garşy
Nusga: Custöriteleşdirilen nagyş kabul edildi, kanagatlanýançaňyz hem dizaýn edip bileris.
Logotip: washuwujy belliklerde çap etmek, polotensalarda dürli çap görnüşleri, polotensalarda nagyşlar, paketlerde çap etmek.Custöriteleşdirilen logotip kabul edildi, kanagatlanýançaňyz hem dizaýn edip bileris.
Paket: Adaty garşydaş haltalar we karton gutular, başga-da köp sanly saýlamaly zat bar, meselem, torbalar, torbalar, bel kagyz lentalary, kagyz gutular we ş.m.Custöriteleşdirilen paketler hem kabul edilýär.
Mysal: Bir Stocka önümleri saýlanylanda has ileri tutulýar, we müşderiniň islegi boýunça ýasap bileris.
Nusga wagty: Adaty 3-7 iş güni, aýratyn döwür şertlere bagly.
Gelip çykan ýurdy: Hebeý, Hytaý

Arza

Gury gap-gaçlar, penjireleri / aýnalary / äýnekleri arassalamak, holodilnik ýa-da beýleki enjamlary süpürmek

Duýduryş

Washuwuň, guradyň we guranyňyzdan soň şemalladylýan ýerde goýuň.

Ulanylyşy

Hapa ulanmazdan ozal göni süpüriň ýa-da suw bilen çyglaň.

Professional Glass Towel No-Trace (4)

Üstünlikleri :

1) Ultra ýumşak, ýylmanak, abraziw däl mikrofiber mata, obýektiň ýüzüni dyzsyz arassalaýar.
2) ensokary dykyzlykly tikilen gyralar, polotensadan hiç haçan çykmaýar.
3) Güýçli we könelişen, ýuwlandan soň deformasiýa ýok.
4) Erbet ys ýok, ýumşak subutnama, ýuwmak aňsat.
5) Ulanyşyň giň gerimi: awtoulagyň ýüzüni, penjirelerini, linzalaryny, aşhana gap-gaçlaryny, saçak gaplaryny, maşynlary we ş.m. arassalamak ýa-da guratmak üçin ulanylyp bilner.Esasanam tekiz zatlaryň ýüzüni arassalamak üçin amatly.
6) Tersine dokalan dokma, adamlaryň islegine görä zatlary arassalamak üçin niýetlenendir - kesişýän ýeri tegmilleri aýyrmak we tolkun tarapy ýalpyldawuk.
7) erguwujy serişde bilen ýa-da bolmasa arassalamak gaty aňsat we gaýtalanyp bolýar.
8) Uzak wagtlap saklanylanda zyýany ýok.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň