• head_banner_01

Super siňdiriji mikrofiber duş gapagy

Super siňdiriji mikrofiber duş gapagy

Gysga düşündiriş:

Material: 80% poliester20% poýamid
Ölçegi: 23 * 62 sm / adaty
Agramy: 300gsm-400gsm
Reňk: Gaty reňk / adaty
Ulanyl: Öý we spa
Logotip: omörite logotip


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany:

Saç guratýan gapaklar mikrofiber polotensalardan ýasalýar;Suwuň güýçli siňdirilmegine eýe, saç ýitirmeýär, ýumşak, ýumşak we gurak, saçlary gorap bilýär, zyýany ýok;Şeýle hem ulanmak amatly;Washuwmak hem aňsat, maşyn ýuwup we el ýuwup bilersiňiz. Saýlamak üçin dürli reňkler we ululyklar bar, size laýyk gelýän ululygy we halaýan reňkiňizi saýlaň.Mikrofiberli saç guradyjy gapaklar bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz we islän wagtyňyz siziň hyzmatyňyzda bolarys.

Saçlara ideg barada maslahatlar

Mikrofiber gury saç gapagy :
Saçlary ýokary temperaturaly guradyjy bilen üflemek, saçdaky çyglylygy we ýagy aňsatlyk bilen ýitirer, bu bolsa saçyň guramagyna we doňmagyna sebäp bolar.Ilki bilen suwuň köp bölegini siňdirmek üçin mikrofiberli saç guradyjyny ulanyň, soňra saçyň zeperlenmegini azaltmak üçin saç guradyjyny sowuk howa bilen guratmak üçin ;
Mikrofiber saç guradyjy gapagyň jikme-jikliklerini düşündirmek ;
Güýçli arkan dizaýny bar;çylşyrymly çeňňek ussatlygy bar;ýumşak degýär.

Inderatlatma:
Çygly saçlar bilen ýatmak, saçyň hiline zeper ýetirip, saçyň dökülmegine sebäp bolup biler.Ak saç ösdürip ýetişdirmek aňsat.Şonuň üçin saçyňyza ideg etmek üçin saçyňyzy ýuwanyňyzdan soň saçyňyzy guradyjy bilen gysga wagtda guratmaly.

Mikrofiberiň gury saç gapagyny nädip ulanmaly:
Birinji ädimde, ýüzüňizi aşak salyň, saçyňyzy tebigy örtmek üçin saçyňy örtmek üçin mikrofiberli saç guradyjy gapak geýiň.Ikinji ädimde, saçlary mikrofiberli saç guradyjy gapak bilen bilelikde birnäçe gezek öwrüp, gysyň we ortasyna kelläniň arka tarapyna çekiň.Üçünji ädimde, beýleki eli ýykylmak üçin öň tarapdaky garawulyny tutýar, dyrmaşmagy we yzky elastik zolagy berkitýär we görnüşini sazlaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň